Thematic sessions – details

Sessions are held in specific languages. List of accepted languages is below title of each session.

Religious fundamentalism 

Chair: dr hab. Dominika Motak

Language: English

 • various forms of religious fundamentalism
 • origins 
 • history of fundamentalist movements
 • fundamentalism as a subject of academic reflexion 
 • fundamentalism as a challenge for different religious traditions

Natura, prawdziwość i sens religii. Filozofia religii

Prowadzący: dr hab. Dariusz Łukasiewicz (Instytut Filozofii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego), prof. dr hab. Ireneusz Ziemiński (Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński)

Język polski, angielski

 • Definicje religii i ich metafizyczne oraz epistemologiczne uwarunkowania
 • Wielość religii
 • Racje istnienia religii
 • Religia a sens życia
 • Istnienie i natura przedmiotu religijnego
 • Prawdziwość doktryn religijnych
 • Wiarygodność doświadczeń religijnych
 • Racjonalność zachowań religijnych
 • Rola argumentów religijnych w sporach moralnych, politycznych i społecznych

Religia i kino

Prowadzący: dr hab. Piotr Zwierzchowski, prof. UKW (Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego), ks. dr hab. Marek Lis, prof. UO (ILMiSS, Uniwersytet Opolski)

Język: polski

 • Biblijne archetypy w twórczości filmowej
 • Ekranowe wizerunki religii
 • Historyczne, polityczne i kulturowe konteksty relacji religii i kina
 • Kicz i powierzchowność filmów religijnych
 • Kino i nowe ruchy religijne
 • Kino jako źródło wiedzy o religiach
 • Motywy religijne w kinie popularnym
 • Nieortodoksyjne Biblie najnowszych ekranizacji
 • Recepcja kina religijnego
 • Religia w polskim kinie
 • Religie a kino narodowe
 • Religijne filmy niereligijnych twórców

Religioznawstwo i religie południowo-wschodniej Azji – perspektywy badawcze

Prowadzący: dr hab Małgorzata Sacha (Instytut Religioznawstwa, Uniwersytet Jagielloński)

Język: polski, angielski

 • Studia rytualne a religie azjatyckie
 • Metody medytacji w religiach azjatyckich
 • Antropologia religii a religie Azji
 • Badania nad orientalnymi nowymi ruchami religijnymi
 • Tradycje tekstowe i ustne w religiach Azji
 • Porównawcze, fenomenologiczne i eksperymentalne badania tradycji mistycznych Azji

Cognitive and Evolutionary Science of Religion

Chair: dr hab. Tomasz Sikora (Institute for the Study of Religions, Jagiellonian University)

Language: English

 • religion from the perspective of the emergence theory and theory of levels of reality
 • religion from the perspective of the theory of evolution in four dimensions (genetic, epigenetic, behavioural, and semiotic)
 • religion as a form of biocultural memory
 • religion from the perspective of the network modelling and complexity theory

Mysticism in World Religions

Chair: dr hab. Tomasz Sikora (Institute for the Study of Religions, Jagiellonian University)

Language: English

 • - phenomenology of mystical experience
 • - comparative research in mysticism
 • - semiotic, psychological and sociological theories of mystical experience
 • - constructivist and essensialist approaches to mysticism
 • - mysticism and the anomalistic psychology
 • - mystical techniques

Wieloaspektowość badan nad mitem

Prowadzący: prof. dr hab. Andrzej Szyjewski (Instytut Religioznawstwa, Uniwersytet Jagielloński)

Język: polski, angielski

 • mit a językowy obraz świata;
 • język mitu jako forma języka religijnego;
 • mit a oralność;
 • podejścia kognitywistyczne w badaniach nad mitem;
 • mit w perspektywie badań nad narracją;
 • mit a geneza i inspiracje literatury;
 • mitologie współczesności, mitologia polityczna, stereotypy a mity;

Religia w świecie popkultury

Prowadzący: dr hab. Izabela Trzcińska (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji, Uniwersytet Jagielloński), dr Elżbieta Przybył-Sadowska (Instytut Religioznawstwa, Uniwersytet Jagielloński)

Język: polski, angielski

 • pop-religie (kult Diego Maradony, jediizm, dudeizm, Kościół Subgeniuszu, Latający Potwór Spaghetti, Kościół Eda Wooda, Misjonarski Kościół Kopimizmu i inne)
 • motywy religijne i ich transformacje w kulturze popularnej (literatura, muzyka, sztuki plastyczne, film, teatr, graffiti, street-art, gry - tradycyjne, RPG i LARP, oraz inne)
 • wykorzystanie motywów i symboli religijnych w marketingu i reklamie
 • subkultury młodzieżowe i religie
 • świątynie wirtualne i formy wirtualnego kultu
 • aktywność religii i wyznań na portalach społecznościowych
 • religia w blogosferze
 • religia jako zabawa
 • stosunek religii tradycyjnych do popkultury

Psychologia religii

Prowadzący: prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska (Instytut Religioznawstwa, Uniwersytet Jagielloński)

Języki: polski, angielski

 • Interdyscyplinarny status psychologii religii – miedzy religioznawstwem a psychologią
 • Psychologiczne metody badawcze – stare podejścia i nowe wyzwania
 • Indygeniczna psychologia religii
 • Kulturowa psychologia religii
 • Duchowość jako obiekt badań psychologicznych
 • Tożsamość religijna w okresie przejściowym - rola religii w procesie akulturacji
 • Koncepcja przywiązania w badaniach psychologicznych
 • Religia a zdrowie psychiczne
 • Religia a migracja
 • Religia w terapii

Wielość społecznych wymiarów religii. Jednostka – wspólnota – instytucja

Prowadzący: dr Małgorzata Zawiła (Institute for the Study of Religions of Jagiellonian University)

Języki: polski, angielski

Do sekcji zapraszamy prelegentów prezentujących teoretyczne i metodologiczne rozważania oraz wyniki swoich badań empirycznych skupiających się tematycznie wzdłuż osi społecznych realizacji religii od ich instytucjonalnych form religijności kościelnej, poprzez wspólnotowe, a na zindywidualizowanych kończąc. Sekcja obejmować będzie następujące tematy:

 • instytucjonalne formy religii i religijności i społeczne zmiany w ich obrębie,
 • procesy społeczne towarzyszące zorganizowanym religiom,
 • wspólnotowe formy religii i religijności, wspólnoty religijne i ich zróżnicowanie,
 • prywatne, indywidualne formy religijności,
 • religia „niewidzialna" i jej realizacje,
 • lived religion, folk religion, religia popularna, typu ludowego
 • metodologiczne wyzwania towarzyszące socjologicznemu badaniu poszczególnych form religii, religijności i duchowości
 • teoretyczne ramy badań społecznych form religii i religijności i ich różnych stopni zorganizowania

Religia i język

Prowadzący: dr hab. Jakub Sadowski (Instytut Historii, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)

Języki: polski, angielski

 • Typologia fenomenów językowych związanych ze sferą religijną
 • język religijny jako system kulturowy
 • język religijny a dyskurs religijny
 • język religijny a języki dominujące
 • język liturgiczny w systemie języka religijnego
 • perswazyjne znaczenia języka religijnego
 • semiotyka języka kultury religijnej

Global Christianity: changes and challenges

Chair: dr Marcin Rzepka (Institute of History, Pontifical University of John Paul II)

Languages: English

 • Modernity and changing "traditions" among Catholic, Orthodox and Protestant communities
 • "Global" and "local" in Christianity: nation, nationality, culture
 • Spreading Christian ideas all over the world
 • Christian missionary movements – their opportunities and limits
 • Christianity and indigenous cultures
 • Conversions into Christianity
 • Apostasy and heresy
 • Charismatic Movements
 • Relations, dialogue, ecumenism: official and un-official contacts between Christian churches

Kościoły i wyznania w Polsce - historia i współczesność

Prowadzący: dr Elżbieta Przybył-Sadowska (Institute for the Study of Religions, Jagiellonian University)

Język: polski

 • Kościoły i wyznania w Polsce w świetle badań historycznych, socjologicznych, etnologicznych, religioznawczych i innych (Kościół katolicki, mniejszości religijne i rodzime ruchy religijne)
 • współistnienie religii w Polsce dawniej i dziś – tradycja tolerancji a konflikty międzywyznaniowe
 • religie i państwo (religie w polityce państwa polskiego, wykorzystanie religii w walce politycznej, zaangażowanie polityczne przedstawicieli religijnych, obecność symboli religijnych w przestrzeni publicznej itp.)
 • religie a kształtowanie się tożsamości narodowej i etnicznej
 • „małe ojczyzny" a religie – rola religii w budowaniu wspólnoty lokalnej
 • miejsca święte i lokalne ośrodki kultu
 • specyfika polskiej religijności
 • rodzime zwyczaje i obrzędy religijne